Co je sugestopedie?

Historie a vývoj sugestopedie

Již několik desítek let jsou prováděny úspěšné experimenty s cílem zlepšit využití schopností lidského mozku. Ke zveřejňování a šíření těchto informací a dovedností však dochází pomalu a jen v úzkému okruhu lidí. Jednou z metod, která umožňuje několikanásobně zrychlit a zpříjemnit proces učení je sugestopedie.

Její seriózní výzkum prokázal přibližně troj – až pětinásobně rychlejší a trvalejší zapamatování spolu se snadným vyjadřováním v cizím jazyce. Přenos do praxe však byl zbržděn komunistickým režimem, jehož dopad na kvalitu školství přetrvává. Tato metoda se nicméně pozvolna šíří a lidé na celém světě se tak učí jazyky s překvapivou lehkostí.

Výzkumy vědců naznačují, že vše, co jsme prožili, četli, slyšeli, ve skutečnosti zůstává v našem podvědomí a jsme tedy schopni si pamatovat mnohem více, než bychom čekali. Jak je to možné a co se za tím skrývá? Jaké informace o mozku Vám mohou pomoci pro snadnější učení sebe i druhých? Proč se nesmí drilovat a šprtat klasickým způsobem slovíčka? Co umožňuje zvládnout stovky slovíček a gramatických pravidel za týden. Existují vůbec hranice lidské mysli? To jsou otázky na něž přináší nový pohled tento článek. Jeho přečtení však může být nebezpečné, protože přináší nové možnosti do života.

Zakladatel SUGESTOPEDIE

Zakladatelem přístupu je bulharský vědec Georgi Lozanov, jehož metoda slaví své úspěchy od roku 1970. Již asi 25 let jsou vedeny po celém světě jazykové sugestopedické kurzy. Jejich výsledky např. v základním jazykovém kurzu jsou pro mnohé překvapivé vzhledem k tomu, že základní jazykové znalosti v rozsahu cca 1 roku běžné výuky získáte již během sedmi až devíti dní. Schopností sugestopedů využívá stále více firem, a to i v oblasti výcviku marketingu, managementu, znalosti práce s počítači atd. To je běžné v zahraničí, kde takto můžete trénovat i tenis, golf, lyžování, řízení automobilu a jiné.

Kdo Vám brání učit se snadno a rychle?

Tato metoda má velmi široké uplatnění. Pomůže stupňovat osobní výkony ve škole i ve sportu, ale samozřejmě také v kariéře. Přesto tato metoda není ve školách celoplošně rozšířena, dokonce málokde je využívána alespoň částečně. Důvodem je jednak nízká flexibilita školního systému, a zejména vysoká náročnost na lektory: pro její široké uplatnění je nutné přehodnotit zaběhané koleje a osvojit si nové tvůrčí schopnosti, metody výuky a rozšířit poznatky o lidském mozku.

Jedna moje známá, ředitelka významné vzdělávací firmy, projevila zájem o tuto skvělou metodu. Po čase mi řekla: "Budu k tobě upřímná, je to zajímavá věc, ale nás živí to, že se nám lidé stále vracejí do kurzů pro začátečníky." Není škoda být takto v moci jiných díky neinformovanosti?

Když jsem v roce 1994 položil studentům jedné významné vysoké školy otázku: "Komu z Vás ve škole řekli, JAK se máte učit?" Zvedlo ruku asi deset přibližně z 300 studentů. Na mou další otázku: "A komu z Vás to pomohlo?" následovalo jejich poklesnutí.

Předcházejícím textem jsem chtěl skeptikům ukázat na některé z hlavních bariér proti rozšíření metod zrychleného učení. Díky pochybnostem o kvalitě našich mozků, které nám byly zdařile implantovány mnoha lidmi, zaostáváme ve schopnosti rychle se učit v "dnešní informační době”, a využíváme metody učení asi tak z 18. století. Abychom tam nezůstali napořád, rád bych Vám přiblížil alespoň pár informací o možnostech lidské mysli. Tím míním zcela vážně i Vaší mysli.

1000 SLOV ZA DEN ?

V Institutu pro sugestologii (jejíž aplikací v pedagogice je pak sugestopedie; význam slova “suggestion” je v jeho chápání nejbližší anglickému “navrhnout, nabídnout”), založeném roku 1966, se dr. Lozanov léta zabýval tímto výzkumem. Ten byl zpočátku zaměřen ve velké míře na paměťovou stránku. Výsledky byly ohromující. Jeden příklad mnoha experimentů: studentům bylo v sugestopedické lekci během jednoho dne předloženo 100 nových francouzských slovíček. Následný test ukázal, že si na pasivní úrovni zapamatovali 92% těchto slov. Když tento experiment provedl s 200 slovíčky v jednom dni - výsledek byl 96,2% a s 1 000 slovy v jednom dni - 96,1%! Stále více se utvrzovalo jeho přesvědčení, že klíčem nejsou žádné speciální sugesce či manipulace s vědomím, ale právě naopak - klíčem je desugesce našich představ a očekávání toho, jak málo a jak pomalu jsme schopni se učit, překonání tzv. “social suggestive norm”, čili osvobození od omezujících sugescí a vlivů.

DALŠÍ VÝZKUM A TRVALÉ ZAPAMATOVÁNÍ

Ukázalo se však, že schopnost pamatovat si a schopnost použít cizí slovo tvůrčím způsobem v komunikaci jsou různé věci, a tak vývoj pokračoval dalšími směry. Denně docházelo do Institutu okolo stovky studentů, kteří se účastnili výuky a u kterých se testovala úspěšnost různých učebních textů, vliv umění na emocionální stav člověka, na stav soustředění a na proces učení, zda a jak prestiž učitele ovlivňuje procento zapamatovaného materiálu, závislost úspěšnosti sugestopedické výuky na stupni vzdělání, na věku a pohlaví, byly měřeny změny krevního tlaku a srdečního pulsu během výuky, bioelektrická aktivita mozku při různých druzích mentální činnosti a v různých fázích sugestopedické výuky atd.

K zajímavým výsledkům patří test dlouhodobé paměti, který dokazuje, že znalosti získané v sugestopedickém kurzu jsou trvalé: procento zapamatování si po 6 měsících je 88,2 % (jedná se zde o pasivní znalost, schopnost přeložit cizí slovo do mateřského jazyka), po 9 měsících 85,2 %, po 12 měsících 67,2 %, a ještě po 22 měsících je skvělých 57 %.

Prokazatelné výsledky autentické Lozanovovy výuky jazyků lze shrnout takto:

studenti - začátečníci - během 100 h kurzu asimilují v průměru 80 - 90% dané slovní zásoby (2 000 lexikálních jednotek) na pasivní úrovni

více než 60% této slovní zásoby jsou schopni použít aktivně v konverzaci

neobávají se mluvit s cizincem, komunikují s chybami, které však nebrání porozumění

mají chuť pokračovat ve studiu

Těchto výsledků je dosaženo bez samostudia, bez domácích úkolů, studenti při výuce neprojevují známky únavy a přetížení, naopak studium doprovází pocit uvolnění, probuzení tvůrčích schopností jednotlivce, spontaneity, hravosti, lepší mezilidská komunikace, v četných případech dokonce zlepšení či vymizení psychosomatických obtíží. (Pro srovnání: tradičními metodami se studenti naučí v průměru 5,35 až 7 slov za vyučovací hodinu, sugesto-pedickou výukou 20,8 slov za vyučovací hodinu.)

SVĚDOMÍ MOUDRÉHO VĚDCE

Systém sugestopedické výuky byl zaveden pro všechny předměty v 18 experimentálních základních školách v Bulharsku a porovnáván se školami kontrolními. Výsledky byly vynikající, způsob výuky dokonce v roce 1978 po prověření na místě doporučila nezávislá komise expertů UNESCO, přišel návrh ze strany bulharské vlády zavést tuto výuku ve školách v celé zemi. Avšak dr. Lozanov odmítl, i za cenu ukončení experimentů, zčásti zničení výsledků práce svého týmu, jelikož si jako lékař uvědomoval obrovskou tíhu zodpovědnosti za možný zásah do psychiky dětí, které se jeho metodou učily 3 až 6 x rychleji. Z krátkodobého hlediska se výsledky jevily velmi pozitivně, ale bylo potřeba posoudit duševní i fyzické zdraví těchto dětí za 15 - 20 let, aby bylo možno s absolutní jistotou zavést sugestopedii v masovém měřítku. Protože dal přednost svému svědomí před ideologickými zájmy komunistické vlády, která chtěla této možnosti využít k demonstraci toho, že “jsme lepší než Západ”, upadl v nemilost mocných, se kterými ostatně bojoval celý svůj život, byl mu znemožněn kontakt s cizinou a sledován tajnou policií prožil 10 let v domácím vězení.

POKUSY VE SVĚTĚ A SUPERLEARNING

Tím došlo k situaci, že semínka jeho myšlenek rozesetá po světě vyrůstala samostatně, šla svými cestami, inspirovány sugestopedií vznikaly nové metody, často také s čistě komerčním účelem, bez nezbytných hlubokých znalostí, vědecké systematičnosti, ověřování výsledků s kontrolními skupinami, respektu ke svobodě jednotlivce a vědomí zodpovědnosti za možný zásah do lidské psychiky. Tím nechci říci, že tyto metody nefungují. Možná jsou stejně dobré či dokonce lepší než sugestopedie - je ale na nich, aby své konkrétní výsledky prokázaly. Pravdou však je, že velmi často dokazují svou efektivitu výsledky experimentů dr. Lozanova (ač se jejich metoda učení diametrálně odlišuje) a neustále se zvyšuje počet učitelů a lektorů, kteří ve své praxi tyto metody používali a nyní se nechávají vyškolit v autentické sugestopedii.V čem se tedy autentická sugestopedie liší?

ALFA VLNY A VÝZKUM

Stav relaxace není uměle navozován, přichází spontánně jako doprovodný jev, jako “vedlejší účinek” tohoto způsobu učení. Vyšší podíl alfa vln, které většinou doprovází stav klidného soustředění vhodného pro učení, může, ale nemusí být přítomen, jak dokazují četné experimenty dr. Lozanova. (U 14% studentů nedošlo v distribuci alfa, beta, theta a delta vln během výuky ke změně, přesto dosáhli mimořádných výsledků.) Alfa frekvence tedy není jednoznačným předpokladem pro aktivaci nevyužitých, rezervních schopností lidské mysli!

MOZKU PŘÁTELSKÉ

Sugestopedie nevyužívá žádné manipulativní techniky, řízenou relaxaci, psychowalkmany, mechanickou podprahovou stimulaci a podobně. Vše se odehrává v procesu komunikace, za bdělého stavu, nedirektivním způsobem, s respektem pro individualitu, svobodnou vůli jednotlivce. Svých vynikajících výsledků dosahuje tím, že jsou učební materiály a postupy přizpůsobeny přirozenému fungování lidského mozku, základním psychofyziologickým zákonům. Tím urychluje proces učení a stimuluje rozvoj tvůrčích schopností.

SÍLA UMĚNÍ A VÝZKUM LOZANOVOVY KOLEGYNĚ Dr.HINKOVÉ

Důležitou součástí určitých fází výuky je klasické umění. (Účinek konkrétních děl byl opět experimentálně ověřován v elektrofyziologické laboratoři i dalšími testy.) Vytváří harmonické emocionální pozadí, napomáhá například intelektuálnímu soustředění, lepšímu pamatování si. Jeho účinek je mnohem komplexnější (teoreticky i prakticky jej rozebírá dr. Evelina Gateva Hinkova v práci “Creating Wholeness through Art”, London - Minneapolis, 1991, Sofia, 1982) a nelze jej vtěsnat do zjednodušujícího a zavádějícího tvrzení, že barokní hudba “měla za úkol naladit mozek do tzv. alfa frekvence”, jak jej často charakterizuje superlearning.

JAK? HARMONIE SOULADU

Sugestopedická výuka je účinná díky souhře a harmonickému provázání mnoha prvků. Nelze jednoznačně říci, že jeden z nich je klíčový, nejdůležitější, a díky němu se děje ono “kouzlo” znásobené vštěpovací schopnosti paměti. A tak rozbor jednotlivých prvků nikdy nebude komplexním vysvětlením metody, může jen napomoci hlubšímu pochopení. Důležitá je role umění (reprodukce obrazů v učebně či učebnici, vysoká estetická kvalita učebních materiálů, didaktické písně, klasická a barokní hudba - vybrané skladby příznivě působí na emocionální stav člověka, napomáhají intelektuálnímu soustředění).

SUGESTOPEDICKÉ PŘÍBĚHY

Dalším stavebním kamenem jsou speciálně vytvořené sugestopedické texty. Význam slov se učí v příběhu, v kontextu věty, a tedy zároveň s ním je účastníky podvědomě vnímána gramatika, vzniká jazykový cit, učí se v cizím jazyce myslet. Nevzniká v případě např. angličtiny tzv. Czenglish (česká angličtina, kdy studenti do českého myšlení dosazují anglická slovíčka), se kterou se lze domluvit dobře mezi spolužáky ve třídě, avšak méně už s cizincem. Gramatika je zpracována systematickým způsobem, provázaně s textem, a věnuje se jí přiměřená pozornost také na vědomé úrovni.

INDIVIDUÁLNÍ STYL UČENÍ

Každý z nás dává přednost určitému učebnímu stylu, máme tendenci dobře chápat a dobře si zapamatovat podané stylem, který nám vyhovuje. Zrakový typ si například dobře pamatuje obličeje lidí a na jejich jména si nemůže vzpomenout, při učení mu pomáhají tabulky, grafy, ilustrace, rád pracuje s psaným slovem, odpočívá-li, sáhne po knize nebo sleduje film. Kinestetický typ pochoduje sem a tam a gestikuluje, odpočívá sportem, nejlépe se učí, může-li zapojit celé tělo a prožívá-li situaci tzv. na vlastní kůži. Sluchový typ si dobře pamatuje to, co slyší, dává přednost přednáškám před knihami, při odpočinku poslouchá hudbu. Tato stručná charakteristika samozřejmě neuvádí možné kombinace, je jen ilustrací pro pochopení toho, že nemá-li člověk možnost využít svůj učební styl a je mu vnucován způsob jiný, narůstá u něj pocit frustrace, napětí a stresu. Může dojít k závěru “asi nejsem talent na jazyky, nikdy mi to nepůjde” a svou snahu vzdát. Sugestopedie respektuje všechny učební typy, podává učivo mnohotvárným, multisenzorickým způsobem, ve kterém každý může využít svůj učební styl (navíc obohacený o vnímání přes další smyslové kanály).

BEZPEČNÉ A STIMULUJÍCÍ PROSTŘEDÍ

Sugestopedie vytváří bezpečné, stimulující prostředí pro učení. Je dovoleno dělat chyby, s jazykem experimentovat. Metoda má prokazatelné psychorelaxační účinky, vede k vylepšení duševního zdraví učících se, což jde ruku v ruce s lepší efektivitou učení. Při nadměrném stresu, například, když se obáváte, že budete nečekaně vyzkoušeni, se totiž veškerá činnost mozku omezuje na reakce zaměřené na přežití, na reakce “útok či útěk”. Intelektuální činnosti jsou v tuto chvíli nepotřebné, mozek je zásobován kyslíkem a živinami v mnohem menší míře a můžeme zjednodušeně říci, že vyšší funkce vypíná. Toto rozpoložení je pro učení naprosto nevhodné. Výuka, která se zaměřuje pouze na obsah a ignoruje rozpoložení a stav mysli studenta, se míjí účinkem. Člověk je učen, ale neučí se.

Neméně důležitou součástí výuky jsou: smích, hravost, změna identity (na období kurzu si vybírám jiné jméno, profesi, životní příběh, což mi dovolí experimentovat, dělat chyby, hrát si), harmonizace vědomých i nevědomých stimulů, osobnost a znalosti lektora. (Tuto metodu nelze zvládnout četbou literatury, je nezbytné zúčastnit se náročného výcvikového programu ať už přímo u dr. Lozanova nebo u jím certifikovaných lektorů.)

JAK SE UČIT?

Důraz je kladen na osvojení si aktivní i pasivní slovní zásoby. Nemusíte také umět každé slovo předtím, než přistoupíte k další lekci. Naučit se nenásilným způsobem až 300 slov za den s 80% úspěšností (tzn. 240) je nepochybně lepší výsledek než se naučit se zaťatými zuby a 100% účinností za den slov 50.

autoři: Libor Činka a Mgr. Petra Kořená

Sugestopedická výuka

Intenzivní jazykový kurz vedený metodou sugestopedie využívá skutečnosti, že dlouhodobá paměť je založena na řetězci pestrých smyslových odkazů. Čím více smyslů je zapojeno při vnímání informace, tím snazší je její uložení a vyvolání. Význam slov se učí ve větě, v kontextu příběhu, živým, zábavným způsobem. Vychází se tedy z celku, z něhož se postupně vybírají a procvičují určité jevy. Jednotlivé kroky výuky jsou systematicky provázány a jejich logika se plně projeví v závěru, kdy dojde k sestavení celé mozaiky. Při výuce jsou respektovány všechny učební typy (vizuální, kinestetický a auditivní). Výuka je v určitých fázích provázena speciálně vybranou hudbou, která aktivizuje mozkovou činnost, a nový materiál je prezentován takovým způsobem, aby se zapsal do dlouhodobé paměti a získané poznatky byly trvalé.

Při výuce lektor věnuje velkou pozornost udržení optimálního stavu mysli, soustředění. Proto nedochází k bohužel častému jevu, kdy je člověk učen, ale neučí se. Sugestopedie prokazuje minimálně 3x lepší výsledky v efektivitě a rychlosti učení. Odstraňuje psychické bloky, které zabraňují v cizím jazyce mluvit, a zážitkem úspěchu výrazně zvyšuje motivaci k dalšímu studiu. Účastník získá sebedůvěru při aktivní komunikaci a nabyté vědomosti mají trvalý charakter. Způsob výuky má také prokazatelné psychorelaxační a regenerační účinky.

Prokazatelné výsledky sugestopedické výuky:

  • nejméně 3x lepší výsledky v efektivitě a rychlosti učení
  • studenti zvládnou minimálně 3x větší množství učiva
  • odstranění psychických bloků, které zabraňují v cizím jazyce mluvit, a zážitek úspěchu výrazně zvyšují motivaci k dalšímu studiu
  • sebedůvěra při aktivní komunikaci
  • trvale získané vědomosti

Počet účastníků:

Pro optimální komunikaci, možnost skupinových her a cvičení i individuální přístup k účastníkovi je počet účastníků stanoven na 6 - 10 účastníků.

Při výuce standardním způsobem zůstává v paměti z určitého kvanta probraného učiva zvládnutého za určitý počet hodin po půl roce pouze cca 30%. Při výuce sugestopedickou metodou zůstává v paměti po půl roce ještě 80% vědomostí. Po doporučené aktivaci např. v tzv. osvěžovacích kurzech se učivo oživuje až 95% původně uložených informací.