Obchodní podmínky pro cyklus 9 unikátních kroků k regeneraci ženské duše

Obsah:
 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena služeb, pokuty, faktury
 4. Forma platby
 5. Způsob platby
 6. Dodací podmínky
 7. Stornovací podmínky
 8. Odstoupení od smlouvy
 9. Odpovědnost za obsah webu
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení
 1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce http://www.cetros.cz/9-unikatnich-kroku-k-regeneraci-zenske-duse/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je CETROS, s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 1, Praha 8, 180 00, IČ: 26441144, DIČ CZ26441144. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky jsou uvedeny na stránce http://www.cetros.cz/9-unikatnich-kroku-k-regeneraci-zenske-duse/

 

Odesláním objednávky kupující získává cyklus setkání - 9 unikátních kroků k regeneraci ženské duše v termínech:

 • 6. - 7. ledna 2018
 • 17. února 2018
 • 24. března 2018
 • 12. května 2018
 • 23. června 2018
 • 1. září 2018
 • 6. října 2018
 • 10. listopadu 2018
 • 15. prosince 2018

 

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající

se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

 

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup

na webové stránce http://www.cetros.cz/9-unikatnich-kroku-k-regeneraci-zenske-duse/ společnosti CETROS, s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 8. těchto Obchodních podmínek.

 

 1. Cena služeb, pokuty, faktury

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH v zákonné výši platné pro ČR.

 

Smluvní pokuta: Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu nejprve zálohovou fakturu (v případě splátek 2 zálohové faktury) a po jejím zaplacení daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Forma platby

Platba jednorázově – kupující zaplatí celou částku po odeslání objednávkového formuláře dle zvoleného způsobu platby.

Platba na splátky –  kupující zaplatít 50% ceny do 10 dnů od objednání a dalších 50% ceny za 3 měsíce, termíny splatnosti jsou vždy uvedeny na fakturách zaslaných na kontaktní email kupujícího.

 

 1. Způsob platby

Možnosti plateb:

 • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 • Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

 

 1. Dodací podmínky

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá účast na 9 setkáních ve dnech uvedených v bodě č.2 těchto obchodních podmínek.

 

 1. Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Bezplatné storno prodávající přijímá nejpozději 45 dnů před zahájením objednaného cyklu 9 setkání, tj. před 6.1.2018. Pokud je storno provedeno do 30 dnů před zahájením objednaného cyklu 9 setkání, je účtován poplatek 50 % z ceny služeb. Po tomto termínu je účtováno 100% storno zaplacené částky.

V případě, že kupující hradí na splátky a nedoplatí 2.splátku do požadovaného termínu, která bude splatná již v průběhu cyklu setkání, ztrácí tak možnost účasti na dalších setkáních a částka za 1.splátku bude vyúčtována jako 100% storno.

Ke dni doručení storna bude vystaven příslušný daňový doklad.

V případě, že se klient nemůže některého z termínů zúčastnit, není v tomto případě poskytována žádná náhrada ve formě jiného termínu.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 1820 NOZ odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od zakoupení služby, a to elektronickou formou na email: kancelar@cetros.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu / čísla bankovního účtu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

 

 1. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Společnost CETROS, s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce do Anglicky fantasticky jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

 

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti CETROS, s.r.o., se sídlem se sídlem Pod Hájkem 1, Praha 8, 180 00, IČ: 26441144, DIČ CZ26441144, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to na dobu do odvolání souhlasu.

 

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.10.2017. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Kontakty:

Kancelář CETROS, s.r.o.

http://www.cetros.cz/kontakt

Tel.: 296 587 707

mobil: 775 552 099

e-mail: kancelar@cetros.cz

 

Kontaktní adresa:

CETROS, s.r.o.

Pod Hájkem 1

180 00 Praha 8

Identifikační číslo:

26441144

DIČ: CZ26441144

Společnost byla registrována dne 21.3.2001 u MS v Praze odd.C, vložka 82471