Obchodní podmínky pro nákup zboží

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena zboží
 4. Slevy
 5. Způsob platby
 6. Doprava zboží a cena dopravy
 7. Dodací podmínky
 8. Odstoupení od smlouvy
 9. Reklamace zboží
 10. Odpovědnost za obsah webu
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://eshop.cetros.cz/index.php a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím společností CETROS a kupujícím. Vztahy mezi CETROS a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 1. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje CETROS e-mailem nebo telefonicky.

Kupující objednává vybrané zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že ji před odesláním zkontroloval a odpovídá jeho požadavku. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a CETROS vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. CETROS se zavazuje zaslat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup v internetovém obchodě společnosti CETROS a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách CETROS jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky a následným potvrzením o přijetí.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze s předchozím písemným souhlasem CETROS.

CETROS je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží stalo nedostupným z důvodů, které vznikly nezávisle na jeho vůli. V takovém případě bude CETROS neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně řešení a vrácení uhrazené platby.

 1. Cena zboží

Zboží se platí v Kč, zahraniční zákazníci platí v EUR. Cena je uvedena přímo v objednávkovém formuláři. Pro slovenské občany je zřízen zahraniční účet u FIO banky, a.s. a převody částek jsou brány jako vnitrostátní převody bez bankovních poplatků.

 1. Slevy

Slevy jsou poskytovány na základě podmínek věrnostního programu e-shopu CETROS nebo na základě slevových kódů vydaných CETROS při speciálních slevových akcích.

Věrnostní s leva je započtena automaticky po přihlášení, speciální sleva po zadání kódu do objednávkového formuláře. V objednávce se zároveň zobrazí informace o uplatněné slevě. Slevy nelze sčítat či vzájemně kombinovat.

 1. Způsob platby

Platby je možné provádět následně:

 • Online platba – přímo při objednávce, zákazník bude přesměrován na platební bránu
 • Dobírka – při převzetí zásilky od dopravce (neplatí pro e-knihy a pro zahraniční zásilky).
 • Bankovní převod – na základě platebního dokladu, který bude zaslán na kontaktní e-mail kupujícího
 • Hotově – při osobním převzetí v naší kanceláři nebo na recepci
 1. Doprava zboží a cena dopravy

Aktuální informaci o cenách a možnostech doručení nalezne kupující přímo při objednávání produktů v nákupním košíku.

 • Doprava zboží je zajišťována společností PPL u zásilek s dobírkou, u platby převodem si zákazník zvolí způsob doručení, který mu objednávkový systém nabídne. Dopravné je stanoveno paušálně.
 •  Společnost PPL garantuje dodání objednaného zboží do 24 hod. od předání zásilky CETROS dopravci.
 •  Dopravné Českou poštou, a.s. (pouze u zásilek do 499 g) Dopravné je stanoveno paušálně.
 •  Elektronickou poštou – v případě přístupových kódů ( e-knihy ).
 •  Osobní vyzvednutí – v kanceláři CETROS v sídle společnosti nebo v recepci budovy
 1. Dodací podmínky

V případě platby dobírkou bude objednané zboží do 5 pracovních dnů odesláno na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Součástí dodávky zboží je dodací list, faktura bude zaslána elektronicky po připsání platby na účet CETROS. Obsahuje-li objednávka s dobírkou i elektronické programy, aktivační kódy budou odeslány kupujícímu emailem až po uhrazení dobírky dopravcem (PPL).

V případě platby on-line nebo bankovním převodem CETROS do 5 pracovních dnů od připsání platby na svůj účet odešle zboží na dodací adresu kupujícího nebo kupujícímu zašle e-mailem aktivační kódy (e-programy). Součástí dodávky zboží je faktura.

Zjistí-li kupující poškození obalu zboží, má právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. Kupující kontaktuje CETROS ohledně dohody na dodávce nového zboží.

V případě opakované dodávky zboží je kupující povinen uhradit cenu za opakované dodání.

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 1829 a násl. NOZ odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, a to písemnou formou s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu, data nákupu a čísla bankovního účtu. Kupujícímu bude obratem zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží snížené o skutečně vynaložené náklady prodávajícího na vrácení zboží. Zaslaný dobropis je zákazník povinen potvrdit svým podpisem, uvést číslo bankovního účtu a datum a zaslat zpět CETROS (stačí emailem). Do 14 dnů od doručení bezvadného vráceného zboží prodávajícímu, bude kupujícímu poukázána příslušná částka na jím uvedený bankovní účet.

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů, zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny, zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání. Kupující zašle zboží formou doporučeného balíku.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech uvedených v § 1837 NOZ a dále:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal nebo aktivoval program vstupním heslem

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma bonusy, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i poskytnuté bonusy.

 1. Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí ustanoveními NOZ a zákona o ochraně spotřebitele. Okamžikem převzetí zboží se kupující stává jeho vlastníkem a začíná běžet záruční lhůta. Daňový doklad (faktura) zaslaný se zbožím slouží jako záruční list.

Zjistí-li kupující, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat. Kupující má nárok na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy v případě neodstranitelných vad.

Kupující je povinen reklamaci provést zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu, v němž uvede číslo daňového dokladu, podrobný popis zjištěných vad, kontaktní spojení a reklamační nárok.

CETROS rozhodne o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

 1. Odpovědnost za obsah webu

CETROS upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a zboží, jeho popis a cena a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

CETROS poskytuje pouze záruky vyplývající ze zákona a záruky, které uvádí na webových stránkách obchodu či faktuře.

CETROS si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách a to nejméně 10 dnů před nabytím jejich účinnosti.

 1. Ochrana osobních údajů

CETROS se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které jsou zadávány při registraci uživatele interaktivního obchodu, jsou následující: uživatelské jméno/ID uživatele, křestní jméno, příjmení, společnost (firma), IČO, DIČ, e-mail, ulice, město, PSČ, telefon, fax. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. CETROS je používá pouze k realizaci obchodního případu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Veškerá data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou hromadných statistických údajů o zákaznících, návštěvnosti, či obratu internetového obchodu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Souhlas kupujícího:

Vyplněním registračního formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího, jakožto správce a s jejich využitím pro obchodní nabídky CETROS. Tento souhlas je udělen kupujícím do doby jeho odvolání odhlášením z databáze.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu CETROS zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Kupující bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů¨, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. Postup pro odvolání souhlasu odhlášením se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.

 1. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015